Vítáme Vás na webu Agentury JIRCO s.r.o., vydavatele jednoho z nejúspěšnějších projektů v oblasti výuky německého jazyka

učebnicového souboru

Heute haben wir Deutsch

PŘEDSTAVUJEME NAŠE UČEBNICE

Heute haben wir Deutsch 1. – 5. díl

jsou osvědčené a moderní učebnice, která jsou určeny pro žáky, jejichž mateřským jazykem je čeština. Počáteční díly tvoří vhodnou oporu při získávání jazykových znalostí a orientaci v cizojazyčném prostředí, což ocení i rodiče. Navíc klíče ke cvičením, obsažené v metodické příručce, umožňují rodičům znalosti žáků kontrolovat. Zřetel k mateřskému jazyku je velice výrazný a prolíná celým učivem. Mimořádně důležitá je tu celá řada cvičení, která na sebe navazují v odstupňovaných sekvencích a vytvářejí tak předpoklady k postupnému zapojování jazykových znalostí do komunikativních dovedností. Žáci jsou rovněž vedeni k autonomnímu učení, k autokorekci chyb a k celkovému sebehodnocení.

Jazykové učivo je úzce spojeno s rozvíjením poznatků z reálií německy mluvících zemí a s uplatněním širších kulturologických aspektů s důrazem na široké mezipředmětové vztahy. Zároveň soubor poskytuje možnosti pro výraznou diferenciaci výuky. Učebnice totiž obsahuje paralelně se základním učivem ještě učivo rozšiřující, jemuž jsou v každé lekci věnovány speciální oddíly nazvané Wer will mehr wissen a Zugabe. Zvláště tyto oddíly usnadňují činnost vyučujícím ve vyspělých třídách a ve třídách víceletých gymnázií. Výuka je vybudována na základě pružné a variabilní koncepce, která umožňuje přizpůsobit výuku proměnlivým podmínkám. Struktura lekcí usnadňuje vyučovací postup a rozvržení učiva do vyučovacích hodin. Výběr a uspořádání učiva odpovídá požadavkům obsaženým ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v Evropském jazykovém portfoliu.

Celý soubor je vhodný pro žáky od 3., resp. od 4. ročníku ZŠ nebo na nižším stupni ve víceletých gymnázií, kde doporučujeme zvolit rychlejší tempo při probírání 1. dílu. Dává též dobrý základ i žákům 6. třídy ZŠ, případně nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří s němčinou začínají jako s druhým jazykem.

Celý soubor má vynikající metodickou koncepci, která respektuje odlišnosti obou jazyků a umožňuje žákům získat v promyšleném systému “od řeči k řeči” komunikativní dovednost, pomocí pestré nabídky cvičení nabyté znalosti natrvalo upevnit a zároveň integrací základních poznatků z reálií překonávat bariéry mezi národy.

Celý soubor lze velmi dobře použít pro tvorbu Rámcově vzdělávacího programu.

O autorech souboru učebnic Heute Haben

doc. PhDr. Milada Kouřimská, Csc.

Léta působila na katedře germanistiky Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty. Specializovala se na reálie německy mluvících zemí a měla velké zkušenosti s výukou praktického jazyka. Jejím užším oborem byla didaktika cizího jazyka.

doc. PhDr. Stanislav Jelínek, Csc.

Je jeden z našich nejlepších metodiků na výuku cizích jazyků, s výukou jazyků má obrovské zkušenosti. Je autorem cizojazyčných učebnic a řady teoretických článků z oboru “didaktika cizích jazyků”. Léta působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Ute Kettenburg

Je rodilou mluvčí, učitelkou, jež má velké zkušenosti s výukou jak německých, tak i českých dětí. Řadu let působila v Praze na základních školách s rozšířenou výukou jazyků, dnes učí ve spolkové zemi Dolní Sasko.

Mgr. Ludmila Kučerová

Je vynikající pedagožkou německého jazyka s dlouholetými zkušenostmi. Specializuje se na výuku německého jazyka pro děti s tělesným postižením.

Irmgard Nöbauer

Je rodilou mluvčí působící v Rakousku, která má bohaté zkušenosti s výukou německého jazyka na českých školách a výukou českého jazyka ve Vídni, kde dodnes přednáší.

Christel Kratochvílová-Ziegert

Je rodilou mluvčí, jež řadu let učí německý jazyk na pražských školách. Má velké zkušenosti s výukou dětí s tělesným postižením.