Vítáme Vás na webu Agentury JIRCO s.r.o., vydavatele jednoho z nejúspěšnějších projektů v oblasti výuky německého jazyka

učebnicového souboru

Heute haben wir Deutsch

PŘEDSTAVUJEME NAŠE UČEBNICE

Heute haben wir Deutsch 1. – 5. díl

jsou osvědčené a moderní učebnice, které jsou určeny pro žáky, jejichž mateřským jazykem je čeština. Počáteční díly tvoří vhodnou oporu při získávání jazykových znalostí a orientaci v cizojazyčném prostředí, což ocení i rodiče. Navíc klíče ke cvičením, obsažené v metodické příručce, umožňují rodičům znalosti žáků kontrolovat. Zřetel k mateřskému jazyku prolíná celým učivem.

Mimořádně důležitá je tu celá řada cvičení, která na sebe navazují v odstupňovaných sekvencích a vytvářejí tak předpoklady k postupnému zapojování jazykových znalostí do komunikativních dovedností. Žáci jsou rovněž vedeni k autonomnímu učení, k autokorekci chyb a k celkovému sebehodnocení.

Jazykové učivo je úzce spojeno s rozvíjením poznatků z reálií německy mluvících zemí.

Výběr a uspořádání učiva odpovídá požadavkům obsaženým ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v Evropském jazykovém portfoliu.

Celý soubor je vhodný pro žáky od 3., resp. od 4. ročníku ZŠ, nebo na nižším stupni víceletých gymnázií, kde doporučujeme zvolit rychlejší tempo při probírání 1. dílu. Dává též dobrý základ i žákům 6. třídy ZŠ, případně nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří s němčinou začínají jako s druhým jazykem.

Soubor má vynikající metodickou koncepci, která respektuje odlišnosti obou jazyků.

Celý soubor lze velmi dobře použít pro tvorbu Rámcově vzdělávacího programu.

Heute haben wir Deutsch – Spielt mit!

Učebnice němčiny pro nižší třídy základních škol + CD

Spielt mit! je určen pro výuku němčiny jako cizího jazyka především ve 3. ročníku základní školy. Jeho uplatnění však přichází v úvahu i ve 2. ročníku ZŠ.

Svazek Spielt mit! zahajuje inovovanou řadu již zavedeného učebního souboru Heute haben wir Deutsch 1. – 5. Podnětem ke vzniku tohoto sešitu byly zejména změny v uspořádání výuky cizích jazyků na ZŠ, požadavky obsažené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

Spielt mit! podává v radikálně přepracované podobě obsah prvních tří lekcí původního prvního dílu učebního souboru Heute haben wir Deutsch. Tento obsah je nově rozvržen do čtyř lekcí. Výběr a rozsah jazykového učiva tedy zůstává v porovnání s třemi lekcemi původního prvního dílu nezměněn, jsou však vytvořeny předpoklady pro volnější tempo jeho osvojování na základě pestřejší a daleko bohatší zásoby cvičení. Podstatným znakem celého svazku je jeho orientace na vytváření elementárních základů komunikativní kompetence žáků v německém jazyce. Všechny čtyři lekce jsou zaměřeny na výcvik v poslechu a čtení s porozuměním, na jednoduchý ústní projev, na rámcové obeznámení žáků se zvukovou a grafickou stránkou němčiny a na osvojení nejzákladnější slovní zásoby spolu s několika vybranými mluvnickými jevy. Rozsáhlé využití obrázků, fotografií, her, rébusů, říkanek i dalších zábavných prostředků odpovídá věkovým zvláštnostem žáků, posiluje jejich spontánní motivaci a pozitivní vztah k předmětu.

Po probrání obsahu svazku Spielt mit! se počítá s plynulým přechodem k 1. dílu učebního souboru Heute haben wir Deutsch, jehož první lekce shrnuje jazykové poznatky, které žáci dosud získali.

Učebnice, pracovní sešity, příručky a audio pomůcky

můžete zakoupit v našem E-SHOPU

O autorech souboru učebnic Heute Haben

doc. PhDr. Milada Kouřimská, Csc.

Léta působila na katedře germanistiky Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty. Specializovala se na reálie německy mluvících zemí a měla velké zkušenosti s výukou praktického jazyka. Jejím užším oborem byla didaktika cizího jazyka.

doc. PhDr. Stanislav Jelínek, Csc.

Je jeden z našich nejlepších metodiků na výuku cizích jazyků, s výukou jazyků má obrovské zkušenosti. Je autorem cizojazyčných učebnic a řady teoretických článků z oboru “didaktika cizích jazyků”. Léta působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Ute Kettenburg

Je rodilou mluvčí, učitelkou, jež má velké zkušenosti s výukou jak německých, tak i českých dětí. Řadu let působila v Praze na základních školách s rozšířenou výukou jazyků, dnes učí ve spolkové zemi Dolní Sasko.

Mgr. Ludmila Kučerová

Je vynikající pedagožkou německého jazyka s dlouholetými zkušenostmi. Specializuje se na výuku německého jazyka pro děti s tělesným postižením.

Irmgard Nöbauer

Je rodilou mluvčí působící v Rakousku, která má bohaté zkušenosti s výukou německého jazyka na českých školách a výukou českého jazyka ve Vídni, kde dodnes přednáší.

Christel Kratochvílová-Ziegert

Je rodilou mluvčí, jež řadu let učí německý jazyk na pražských školách. Má velké zkušenosti s výukou dětí s tělesným postižením.